Gedragscode voor leveranciers

Veonet GmbH en haar dochterondernemingen eyescan Group in Nederland, de Miranza Group in Spanje, de Ober Scharrer Group in Duitsland, de SpaMedica Group in het Verenigd Koninkrijk en de Vista Group in Zwitserland (het "bedrijf" of "wij") zetten zich in voor een ecologisch en sociaal verantwoorde bedrijfsvoering. We streven ernaar om onze zakelijke activiteiten en onze diensten te optimaliseren in termen van duurzaamheid en vragen onze leveranciers om hieraan bij te dragen in termen van een holistische benadering.

In verband met de langdurige samenwerking komenEyescan en zijn leveranciers (elk de "Leverancier") een gezamenlijke gedragscode (de "Gedragscode") overeen. De Gedragscode vormt de basis voor alle toekomstige leveringen. De Leverancier verplicht zich tot naleving van de principes en vereisten van de Gedragscode. Schending van deze Gedragscode kan voor het Bedrijf reden zijn om de zakelijke relatie te beëindigen, met inbegrip van alle daaraan gerelateerde leveringscontracten.

De Gedragscode is gebaseerd op de Duitse Supply Chain Due Diligence Act (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - "LkSG") en, in overeenstemming met Sec. 2 LkSG, op nationale wet- en regelgeving en internationale verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties, de Richtlijnen inzake Kinderrechten en Zakelijk Gedrag, de Richtlijnen van de Verenigde Naties inzake Bedrijfs- en Mensenrechten, de internationale arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie en het Global Compact van de Verenigde Naties. We verwachten van onze leveranciers dat ze voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de LkSG, in het bijzonder dat ze zorgvuldigheid betrachten met betrekking tot mensenrechten en het milieu met als doel risico's voor mensenrechten of het milieu te voorkomen of te minimaliseren of een einde te maken aan schendingen van mensenrechten of milieuverplichtingen. Na de inwerkingtreding van de Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD") in de EU op 5 januari 2023 verwachten we bovendien dat onze leveranciers voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in deze richtlijn.

De verplichtingen die zijn vastgelegd in de LkSG met betrekking tot mensenrechten en het milieu zijn met name de volgende:

 • Verbod op kinderarbeid (Sec. 2 para. 2 no. 1,2 LkSG);
 • Verbod op of slavernij en dwangarbeid (Sec. 2 para. 2 no. 3,4 LkSG);
 • Verbod op het negeren van de geldende verplichtingen op het gebied van gezondheid en
  veiligheid op het werk (Sec. 2 para. 2 no. 5 LkSG);
 • Verbod op het negeren van de vrijheid van vereniging (Sec. 2 para. 2 no. 6 LkSG);
 • Verbod op ongelijke behandeling in arbeid (Sec. 2 para. 2 no. 7 LkSG);
 • Verbod op het inhouden van een passend loon (Sec. 2 para. 2 no. 8 LkSG);
 • Naleving van het verbod op het gebruik van kwik en kwikverbindingen inclusief kwikafval
  (Sec. 2 para. 3 no. 1 - 3 LkSG);
 • Naleving van het verbod op de niet-milieuvriendelijke behandeling, inzameling, opslag en
  verwijdering van afval en de export/import van gevaarlijkee stoffen (Sec. 2 para. 3 no. 5 - 8
  LkSG);

Verdere vereisten voor leveranciers:

Onderaannemers
Leverancier voldoet aan de eerder geformuleerde eisen en normen binnen zijn toeleveringsketen door zijn leveranciers op een consistente manier in te schakelen en te evalueren.

Regelgeving toeleveringsketen
De Leverancier voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder met betrekking tot het beheer van zijn toeleveringsketens. Dit geldt onder andere voor alle sociale en milieuverplichtingen en specifieke vereisten, zoals de LkSG en de CSRD.

Lokale gemeenschappen
De Leverancier respecteert de verbodsbepalingen van Sec. 2 para. 2 nr. 9 - 11 LkSG evenals de daarmee samenhangende economische, sociale en ecologische belangen van de omwonenden in het gebied van zijn activiteiten of productielocaties.

Verbod op corruptie en omkoping
De Leverancier tolereert geen enkele vorm van corruptie, omkoping of afpersing en neemt aan geen enkele vorm deel. Hieronder vallen ook illegale aanbiedingen van betalingen of soortgelijke voordelen aan overheidsfunctionarissen om hun besluitvorming te beïnvloeden. Onze werknemers krijgen geen geschenken of persoonlijke voordelen aangeboden die als omkoping kunnen worden opgevat. In geen geval zullen geschenken of entertainment worden aangeboden om een zakelijke relatie op ongepaste wijze te beïnvloeden of in strijd met de toepasselijke wetgeving of ethische normen.

Anti-witwassen
De Leverancier zal alle toepasselijke anti-witwaswetten naleven en de wettelijk vereiste maatregelen implementeren om het witwassen van geld te voorkomen. We accepteren alleen fondsen uit legitieme bronnen.

Informatie over duurzaamheid
De Leverancier zal alle duurzaamheidsgegevens openbaar maken die wij naar ons redelijk oordeel nodig hebben als onderdeel van de risicoanalyse en voor preventieve en herstelmaatregelen onder de toepasselijke wetgeving en zal waarheidsgetrouw en volledig rapporteren over zijn bedrijfsactiviteiten in overeenstemming met de relevante openbaarmakingsvereisten.

De Leverancier moet duurzaamheidsverslagen opstellen en publiceren in overeenstemming met de CSRD en andere toepasselijke wettelijke vereisten. Verder moet de Leverancier een beoordeling laten uitvoeren door een gecertificeerde externe CSRD-beoordelingsdienst, om zekerheid te verschaffen over de naleving van de rapportageverplichtingen van de CSRD. Dergelijke beoordelingsrapporten van derden moeten op redelijk verzoek aan Eyescan worden verstrekt.

Identificatie van problemen
De Leverancier zal werknemers aanmoedigen en voorzien van een middel om, indien gewenst vertrouwelijk( zorgen, klachten of mogelijk onwettige activiteiten op de werkplek of bedrijfsactiviteiten te melden zonder dreiging van represailles, intimidatie of pesterijen. De Leverancier zal dergelijke meldingen onderzoeken en waar nodig corrigerende maatregelen nemen. Om ervoor te zorgen dat geen enkel voorval onopgemerkt blijft en dat alle betrokkenen de kans krijgen om wangedrag te melden, kunnen zakelijke kwesties of mogelijke schendingen van deze Gedragscode zonder angst voor vergelding aan Eyescan worden gemeld via het formulier op de website.

Implementatie van de vereisten
We verwachten van onze leveranciers dat ze managementsystemen implementeren om aan de hierin vastgelegde verplichtingen te voldoen, om risico's binnen hun toeleveringsketens te identificeren en om passende maatregelen te nemen. In het geval van vermoedelijke overtredingen en om toeleveringsketens met verhoogde risico's te beschermen, kan Eyescan te allen tijde eisen dat de toeleveringsketens openbaar worden gemaakt (inclusief een volledige weergave van de toeleveringsketen (supply chain mapping) tot aan de bron).

Eyescan behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen tegen leveranciers die niet aan deze vereisten voldoen, wat uiteindelijk kan leiden tot de opschorting of beëindiging van een leveringsrelatie.