Whistleblower Hotline

  Klachten in het kader van de Supply Chain Due Diligence Act (LkSG)

  Elke schending van de mensenrechten en milieuverplichtingen onder de LkSG in verband met onze operationele activiteiten, producten of diensten en die van onze leveranciers kan worden gemeld via dit klachtenportaal of per post aan het interne meldpunt bij Veonet GmbH, Claudius-Keller-Strasse 3a, 81669 München.

  Dit omvat in het bijzonder de volgende mensenrechten- en milieuverplichtingen onder de LkSG:

  • Verbod op kinderarbeid;
  • Vrijwaring van slavernij en dwangarbeid;
  • Verbod op het negeren van de respectieve nationaal geldende verplichtingen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk als dit leidt tot het risico op arbeidsongevallen of werkgerelateerde gezondheidsrisico's;
  • Verbod op het negeren van de vrijheid van vereniging;
  • Verbod op ongelijke behandeling en discriminatie van werknemers;
  • Verbod op het inhouden van een passend loon; naleving van de voorschriften inzake minimumlonen;
  • Verbod op het veroorzaken van schadelijke veranderingen in de bodem, watervervuiling, luchtvervuiling, schadelijke geluidsemissies of overmatig waterverbruik die a) de natuurlijke basis voor het behoud en de productie van voedsel aanzienlijk aantasten, b) iemand de toegang tot veilig drinkwater ontzeggen, c) iemands toegang tot sanitaire voorzieningen
   belemmeren of vernietigen of d) iemands gezondheid schaden;
  • Verbod op onwettige uitzetting en onteigening van land, bossen en wateren met het oog op verwerving, ontwikkeling of ander gebruik;
  • Verbod op het gebruik van kwik;
  • Verbod op de uitvoer van gevaarlijke afvalstoffen in de zin van het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen.


  Houd er rekening mee dat je dit meldingsformulier idealiter alleen gebruikt om een concreet vermoeden van een overtreding te melden.

  Als u ons meer documenten wilt sturen, stuur ze dan met uw referentie naar bovenstaand adres of upload ze.

  1. zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de feiten
  2. uw contactgegevens
  3. Documentos adicionales

  Informatie: het is van essentieel belang dat u contactgegevens opgeeft, zoals een e-mailadres of telefoonnummer, in geval van vragen. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. U kunt de melding echter ook anoniem indienen. Houd er rekening mee dat in het geval van een anonieme melding geen informatie over de status van de procedure aan u kan worden doorgegeven.

  Velden gemarkeerd met * zijn verplicht